Privatuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (Jums) - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, datu apstrādes termiņu un personas datu aizsardzību datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību L2B Management SIA (turpmāk - Uzņēmums), vienotais reģistrācijas Nr. 40203032119, juridiskā adrese Rīgā, Krišjāņa  Valdemāra ielā 33 - 7, Latvijā, LV -1010.

1.2. Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos ir: mail@l2bmanagement.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Uzņēmuma juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

1.3. Tīmekļa vietnes www.l2bmanagement.com īpašnieks ir Uzņēmums, bet uzturētājs ir Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digital Karma", reģistrācijas numurs 40103924594. Uzņēmums aizsargā mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu un drošību, kā arī veic nepieciešamos drošības pasākumus lai tīmekļa vietnes uzturētājs ievērotu šo privātuma politiku. Uzņēmums apstrādā un uzglabā tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti, ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni www.l2bmanagement.com, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.

 

2. Politikas piemērošanas sfēra

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.3. Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Uzņēmuma interneta mājaslapā, izmantojot e-pastu, papīra formātā, telefoniski vai citādi) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

3. Personas datu iegūšana un izmantošana:

3.1. Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, tad kad Jūs sniedzat Uzņēmumam informāciju, lai sazinātos ar mums izmantojot www.l2bmanagement.com vietni, sazinoties ar mums telefoniski vai pa pastu. Uzņēmumam ir ar normatīvajiem aktiem noteikts pienākums identificēt visus savus Klientus vēl pirms darījuma attiecību uzsākšanas, līdz ar ko mēs varam apstrādāt personas datus iegūstot tos tieši no jums un/vai iegūstot tos no citiem avotiem (piemēram publiskiem reģistriem).

3.2. Datu kategorijas un iegūšanas veidi:

Personas dati, ko Uzņēmums iegūst ir sadalāmi piecās galvenajās kategorijās, kas tiek tālāk izšķirti pēc datu veidiem un iegūšanas avotiem:

 

Kategorija

Personas datu veids

Iegūstam no:

Kontaktinformācija

- vārds, uzvārds;

- adrese;

- telefona numurs;

- organizācijas informācija (piemēram, Jūsu darba vieta, amats, organizācijas kontaktinformācija.

- Jums;

- Publiski pieejamiem resursiem.

Identitāte un cita ar personu saistītā informācija

- dzimšanas datums;

- identifikācijas informācija (piemēram, pases dati, bankas izdrukas);

- informācija par to, vai Jūs esat politiski nozīmīga persona.

- Jums;

- Trešajām pusēm likumiskās izpētes ietvaros;

- Publiski pieejamiem resursiem.

Informācija par Jūsu lietu un norēķinu informācija

- Detaļas, kas attiecas uz Jūsu lietām, situācijām un Jūsu prasījumiem, tai skaitā komunikācija ar Jums, kas saistīta ar konkrēto lietu risināšanu;

- informācija par citām personām (piemēram Jūsu klientiem un/vai personālu) kuru Jūs mums sniedzat saistībā ar Jūsu lietas risināšanu;

- Jūsu un/vai Jūsu organizācijas norēķinu rekvizīti, maksājumu un bankas rekvizīti.

- Jums

- Konsultantiem un citām trešajām personām, kas strādā pie Jūsu lietas mūsu / jūsu uzdevumā, vai personas, kas atrodas otrajā darījuma vai tiesvedības pusē.

Mārketinga preferences

- juridisko jomu intereses;

- biznesa industrijas sektoru intereses;

- mārketinga komunikāciju preferences.

- Jums;

- Publiski tiešsaistē pieejamiem resursiem.

Mājaslapas pārskata un iekārtu lietošanas informācija

- anonīma informācija, kas tiek automātiski ģenerēta, kad Jūs lietojat mūsu mājas lapu.

- Jums (anonīmi).

 

3.3. Ja būsiet atzīmējis piekrišanu jaunumu saņemšanai no Uzņēmuma, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var tikt nosūtīta informācija par aktualitātēm un/vai jauniem vai mainītiem Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī nosūtot ziņu uz mail@l2bmanagement.com.

3.4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un nolūki

3.4.1. Uzņēmums apstrādā fizisko personu datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

3.4.2. Uzņēmums apstrādā personas datus šādu nolūku izpildei:

 

4. Sīkdatnes (cookies)

4.1. Dati par Uzņēmuma mājaslapas apmeklētājiem var tikt iegūti netieši, iegūstot informāciju un izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi mājaslapa var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā mājaslapa iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija ir anonīma un netiek izmantota, lai identificētu vietnes www.l2bmanagement.com apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot www.l2bmanagement.com izmantošanas iespējas.

4.2. Uzņēmuma mājas lapa izmanto trešo personu sīkfailus - “cookies” failus un konkrēti: “Google Analytics” un “Yandex Metrica”. Šie neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji izmanto “cookies” failus, kas tiek uzglabāti uz gala lietotāja ierīces lai iegūtu datus par lietotāja navigāciju mājas lapā, tai skaitā nosakot kopējo apmeklētāju skaitu. Detalizētu informāciju par izmantotajiem sīkfailiem atradīsiet mūsu mājas lapā izvietotajā “cookies” politikā.

 

5. Datu drošība

5.1. Uzņēmums aizsargā fizisko personu datus izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā piemērojot šādus drošības pasākumus:

Intelektuālās aizsardzības līdzekļus:

- Ugunsmūri;

- Pretvīrusu un pretpikšķerēšanas programmas;

- datu glabāšanu uz Uzņēmuma serveriem, kam trešās personas nevar piekļūt;

- izmantoto tehnoloģiju aizsardzība ar unikāliem pieejas kodiem un divpakāpju aizsardzības sistēmām.

Fiziskās aizsardzības  līdzekļus:

- ierobežota un kontrolēta personu piekļuve fiziskiem datu nesējiem un tehnoloģijām, kas var saturēt datus;

- ugunsdrošības nodrošināšana;

- dokumentu, kas var saturēt personas datus, uzglabāšana slēgtās telpās kurām piekļuve ir tikai ierobežotam un kontrolētam personu lokam.

5.2. Uzņēmums glabā personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams 3. punktā aprakstīto mērķu sasniegšanai un ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpildīšanai.

5.3. Visi personu dati, kas Uzņēmumam ir kļuvuši zināmi par Uzņēmuma mājaslapas www.l2bmanagement.com lietotājiem, tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, Uzņēmums nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, nesankcionētu izmaiņu veikšanas datos, un jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

5.4. Uzņēmums neizpauž trešajām personām iegūtos fizisko personu datus vai jebkādu pakalpojuma sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 

6. Personas datu glabāšanas ilgums

Izbeidzoties visiem augstāk minētajiem apstākļiem, personas dati tiek dzēsti tādā veidā, lai pieliekot saprātīgas pūles datus atjaunot nebūtu iespējams. Par šādu datu dzēšanu Uzņēmums datu subjektu atsevišķi neinformē.

 

7. Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

7.1. Uzņēmums nodrošina personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonāk Uzņēmuma rīcībā datu subjektam lietojot Uzņēmuma mājaslapu www.l2bmanagement.com, datu subjektam izmantojot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus vai patstāvīgi iesniedzot pieprasījumu papildināt vai aktualizēt viņa personas datus, uzrādot izmaiņas pamatojošus dokumentus. Ja datu subjekts pārstāj izmantot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un savstarpēji noslēgtais līgums ir lauzts, vai kā citādi izbeigts, Uzņēmums uzsāk termiņa uzskaiti pēc kura dati tiks iznīcināti un neprasa datu subjektam iesniegt informāciju datu aktualizācijai.

7.2. Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Uzņēmumam pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: mail@l2bmanagement.com. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: 1. vai un kādi personas dati tiek apstrādāti; 2. personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats; 3. datums, kad dati pēdējo reizi ir aktualizēti; 4. personas datu ieguves avots; 5. informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā; 6. citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

7.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt Uzņēmumam sniegt piekļuvi saviem personas datiem un prasīt veikt datu papildināšanu un labošanu (aktualizēšanu), kā arī prasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret savu datu apstrādi un prasīt savu personas datu dzēšanu.

Šīs tiesības ir īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ar normatīvajiem aktiem Uzņēmumam uzliktiem pienākumiem un ja pieprasītā darbība ar personas datiem neierobežo noslēgta līguma un no tā izrietošu saistību izpildi, kā arī ja tā neierobežo Uzņēmuma tiesības uz savu likumisko interešu aizsardzību.

7.4. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati, kas ir Uzņēmuma rīcībā, tiktu papildināti, laboti un/vai datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst tam datu apstrādes nolūkam kā izpildei tie tika iegūti. Ja Jūs vēlaties dzēst savus datus vai veikt tajos izmaiņas, vai arī Jums ir radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar L2B Management SIA pa e-pastu: mail@l2bmanagement.com vai tālruni +371 67 373 020

7.5. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveidā iesniedzot iesniegumu klātienē - uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā veidā iesniegumu apliecinot ar drošu elektronisku parakstu.

7.5.1. Uzņēmumam, pirms sniegt informāciju par fiziskas personas datiem, kas atrodas tā rīcībā ir jāpārliecinās, ka persona kas veic informācijas pieprasījumu vai iesniedz iesniegumu īstenot savas tiesības ir patiesais personas datu subjekts uz kuru pieprasījums vai iesniegums attiecas.

7.5.2. Saņemot datu subjekta pieprasījumu un pārliecinoties par personas identitāti, Uzņēmums datu subjektam sniedz atbildi viena mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas un atbildi nosūta datu subjektam pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, vai pa e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

7.6. Uzņēmums veic visas nepieciešamās darbības lai nodrošinātu datu subjekta tiesību izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja datu subjektam rodas iebildumi saistībā ar viņa tiesību īstenošanu, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu Valsts inspekcijā.

 

8. Privātuma politikas izmaiņas

8.1. Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes www.l2bmanagement.com izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni www.l2bmanagement.com. Uzņēmums patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē www.l2bmanagement.com pieejamā Privātuma politikas redakcija.

8.2. Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: mail@l2bmanagement.com.